Trình xem trước liên kết URL hình ảnh

Xem trước và xem tất cả hình ảnh trong danh sách URL

Loading...

Giới Thiệu Công Cụ

Trình xem trước URL hình ảnh có thể nhanh chóng xem trước nội dung của các hình ảnh trong danh sách liên kết hình ảnh. Chỉ cần dán danh sách URL hình ảnh để xem nội dung của tất cả các hình ảnh.

Sau khi xem trước hình ảnh hoàn tất, bạn có thể nhấp vào liên kết hình ảnh để mở nó trong một tab mới. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn 'Lưu dưới dạng' để lưu hình ảnh hoặc chỉ cần kéo và thả hình ảnh vào trình khám phá tệp để nhanh chóng tải xuống và lưu hình ảnh đó.

>